Lyssna på polisrösterna!

Sju av tio poliser anser att deras avdelning/enhet inte har tillräcklig bemanning för att klara verksamhetens krav.

Åtta av tio anser att högre lön hör till de fyra viktigaste faktorerna för att stanna i yrket.

Fyra av tio gör aktivt något för att planera för ett liv utanför Polismyndigheten.

Det är hårda fakta på bordet från våra senaste medlemsundersökningar. Av dem går det inte att dra någon annan slutsats än att polisyrket måste göras mer attraktivt och att satsningarna på polislöner måste fortsätta. Därför är våra medlemsundersökningar otroligt viktiga för oss, för att de består av era röster, poliskårens röster, som berättar hur det är, svart på vitt, statistiskt säkerställt via Novus och samtidigt personligt och nära genom tusentals fritextsvar.

Men när vi i Polisförbundet säger att vi ska vara rösten för Sveriges poliser menar vi väldigt mycket mer än att vi ska påverka den allmänna opinionen, politiker och arbetsgivare med hjälp av våra medlemsundersökningar.

Att jobba för ett fackförbund, och att vara förtroendevald, är också ett sorts uppdrag att hjälpa, skydda och ställa tillrätta. I det vardagliga fackliga arbetet kommer alla i kontakt med medlemmar som behöver någon form av stöd, medlemmar som råkat illa ut, hamnat i kläm eller blivit felaktigt behandlade.

Som förtroendevald är man också utvald att representera sina kollegors lagliga rätt till inflytande och medbestämmande. Ofta skulle jag säga att man som förtroendevald upplever sig ha rollen som den som drar i bromsen när saker går för snabbt, eller när beslut riskerar att drabba verksamheten och ens kollegor negativt. Som medlemmarnas ställföreträdande ögon och öron får man ge röst åt saker som är fel eller riskerar att gå snett. Svårast, men viktigast, är att vara konstruktiv och bidra med lösningar.

Sedan en tid tillbaka har arbetsgivaren påbörjat en kartläggning av förtroendevaldas villkor. Kartläggningen i sig är egentligen inga konstigheter. Nuvarande regleringar är gamla och kommer från de tidigare länsmyndigheterna. De är varken anpassade för den verksamhet som bedrivs här och nu eller för den arbetsmiljö poliser har i dag. Problemet är att många förtroendevalda inte litar på att det är goda intentioner som ligger bakom arbetsgivarens karläggning.

Oavsett intentionerna, från nationellt håll kommer vi i det här skedet att behandla arbetet som en öppning. Med en moderniserad reglering kan det tydliggöras vilka förutsättningar som krävs för uppdraget att företräda Polisförbundets medlemmar på ett bra sätt – och under bra och rättvisa villkor.

Visar det sig att arbetsgivaren vill göra försämringar som kommer att drabba medlemmar som behöver hjälp, eller som minskar den lagliga rätten till arbetstagarnas inflytande och medbestämmande via förtroendevalda, då kommer vi att ta strid. För en arbetsgivare som i sina beslutsprocesser inte lyssnar till medarbetarnas kunskaper och erfarenheter kan inte fatta de bästa besluten. Och en arbetsgivare som inte ger facket rimliga förutsättningar att hjälpa och stötta sina medlemmar är ingen god arbetsgivare. Därför är de fackliga villkoren viktiga för oss alla.

Fakta: Översyn fackliga villkor

Sedan september är arbetet med att se över villkoren för fackligt förtroendevalda samt för skyddsombud partsgemensamt och sker i nära samverkan med övriga arbetstagarorganisationer.

Bakgrunden till arbetet är internrevisionens granskning av villkor för fackligt förtrovalda efter vilken rikspolischefen beslutade om en kartläggning av ledighet för fackligt uppdrag, resekostnader samt lönesättningen. Identifierar arbetsgivaren under kartläggningen vad man anser är felaktigheter ska dessa hanteras i partsgruppen nationellt.  

Din e-postadress visas inte. Obligatoriska fält är markerade *

*